2% z daní » Poradňa » Osobná asistencia » Osobná asistencia našimi slovami

Osobná asistencia našimi slovami

Osobná asistencia (OA),

predstavuje spôsob, akým možno podať ruku a dať príležitosť prežit postihnutému plnohodnotnejší život.

Pre osobného asistenta – osobu starajúcu sa o nás:

 • Osobným asistentom môže byť osoba staršia ako 18. rokov a je právne spôsobilá, ktorá má čas a CHUŤ pomáhať postihnutým.
 • Pracuje na základe zmluvy medzi postihnutým a asistentom, ktorá sa predkladá na príslušný ÚPSVaR, Daňový úrad, Sociálnu poisťovňu, takže 5x.
 • Pre tých ktorí už OA majú odporúčame urobiť dodatok ku zmluve – hlavne výška odmeny a popis činností.
 • Vykonávať denne môže jeden asistent max. 10 hodín, to neplatí, ak ste mimo svojho domu.
 • Naopak nemôže ním byť rodinný príslušník – manžel, manželka, rodičia, deti, starí rodičia, súrodenci, svokrovci, nevesta, zať, vnuci, opatrovník a náhradný rodič, ktorých určil súd.
 • Rodinný príslušník môže byť asistentom, len ak spĺňate podmienky – máte priznané min. 10 hodín denne t.j. 3650 hodín ročne alebo chodíte do školy alebo do zamestnania; môže vykonávať činnosti – vstávanie líhanie, polohovanie, osobná hygiena, obliekanie, vyzliekanie, podávanie liekov, pomoc pri akútnom ochorení – najviac však 1 460 hodín ročne t.j. 4 hodiny denne.
 • Suma za jednu hodinu OA má od 01.07.2018 výšku 3,82€

Daňový úrad

 • Dôležitééééé! Do 30 dní od podpisu zmluvy o OA je potrebné sa zaregistrovať na tlačive Registrácia FO na príslušnom daňovom úrade, ten následne pridelí DIČ, ktoré bude nutné používať pri styku s daňovým úradom.
 • V prípade, že sa osobný asistent nezaregistruje DÚ mu vyrubí pokutu.
 • Na DÚ je potrebné nahlásiť zmeny počas trvania OA, ako aj zrušiť registráciu a vrátiť DIČ v prípade skončenia vykonávania OA, do 15 dní. Ak sa rozhodnete po vypršaní doby, na ktorú bola zmluva podpísaná v OA pokračovať, urobí sa dodatok ku zmluve a pošle na DÚ.
 • Asistent je povinný do 31.marca nasledujúceho roka podať daňové priznanie, ktoré si robí sám, aj v prípade, že je zamestnaný ešte aj inde. Od zamestnávateľa si vyžiada potvrdenie príjmoch zo závislej činnosti k daňovému priznaniu a zároveň do 31.marca musí zaplať aj daň.
 • Príjem z OA patrí podľa zákona 595/2003 §6 odsek 2, písmeno b) z činnosti, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním; Je možnosť odpočítať si paušálne výdavky 40% z príjmu OA; ak spĺňa podmienky odpočíta si nezdaniteľnú časť základu dane podľa §11 zákon 595/2003, 19,2 násobok životného minima. Pre rok 2008 je odpočítateľná položka na daňovníka v sume 98 496,- Sk. (8 208,- Sk/mesiac).

Sociálna poisťovňa

 • od 1. januára 2009 štát platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za osobného asistenta, ktorý vykonáva asistenciu postihnutej osobe najmenej 140 hodín mesačne, v rozsahu najviac 12 rokov a podala prihlášku na dôchodkové poistenie. (Ešte doplníme podrobnejšie.)

Zdravotná poisťovňa

 • od 1.1.2006 sa z príjmov z osobnej asistencie zdravotné poistenie neplatí. Osobní asistenti, ktorí majú príjem len z OA zostanú poistencami štátu. Zamestnanci a živnostníci, ktorí sú súčasne aj osobnými asistentmi zaplatia poistné len z príjmu z týchto činností a z príjmu z OA poistné neplatia.

Pre užívateľa osobnej asistencie – zdravotne postihnutú osobu:

 • Osobnú asistenciu môžete mať len na činnosti v prílohe č.4 zákona 447/2008 a to max. 7300 hodín na jeden kalendárny rok.
 • Do OA sa vám nezapočítavajú hodiny keď ste v zariadení sociálnych služieb, a keď chodíte do školy počítajú sa len hodiny počas sprevádzania do školského zariadenia. Tiež sa vám nezapočítavajú hodiny pokiaľ ste v práci. Výnimkou je vysoká škola.
 • Ak sa postihnutej osobe poskytuje sociálna služba v zariadení podporovaného bývania môže byť OA poskytnutá len na prepravu alebo premiestňovanie pri pracovných, vzdelávacích, občianskych, rodinných a voľnočasových aktivitách.
 • Novinka – každé tri roky nám budú posudzovať počet hodín, ktoré máme na OA schválené, podľa prílohy č.3 zákona 448/2008.
 • OA sa môže byť poskytnutá postihnutej osobe vo veku od 6. – 65. rokov, osobe nad 65. rokov – len ak ju už príspevok na OA poberala pred 65. rokom veku a bol pozastavený kvôli dovŕšeniu 65.rokov – je potrebné oň znovu požiadať
 • Výplatu asistentovi dávame mesačne, podľa odpracovaných hodín, ktoré máme vo výkaze o OA príloha č.16 zákona 447/2008 a zároveň mu dáme podpísať potvrdenie o vyplatení odmeny príloha č.17 zákona 447/2008.
 • Výkaz spolu s potvrdením o vyplatení pošleme najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca na príslušný ÚPSVaR.
 • Vo výkaze uvádzame činnosti, ktoré máme schválené v posudku.
 • Činnosti – Štúdium, pracovná činnosť, športová činnosť, spoločenská činnosť, duchovná činnosť, kultúrna činnosť a vybavovanie úradných záležitostí, – sa premenovali na činnosti prepravy alebo premiestňovanie pri pracovných, vzdelávacích, občianskych, rodinných a voľnočasových aktivitách.
 • Činnosti – Upratovanie, pranie, žehlenie a kúrenie – na pomoc pri domácich prácach.
 • Pribudla činnosť – starostlivosť o pomôcku.
 • Hodiny, ktoré v danom roku nevyčerpáte sa nedajú preniesť do nasledujúceho roka.